HVA ER UAVHENGIG KONTROLL?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

HVA SKAL KONTROLLERES?

TILTAKSKLASSE 1

 • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
 • Lufttetthet i nye boliger.

TILTAKSKLASSE 2 OG 3

 • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
 • Konstruksjonssikkerhet
 • Geoteknikk
 • Brannsikkerhet

Kommunen kan i tillegg etter en konkret vurdering av tiltaket også stille krav om uavhengig kontroll  for forhold som ikke omfattes av De obligatoriske kontrollområdene i SAK10 § 14-2.

NÅR SKAL KONTROLLEN GJENNOMFØRES?

Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring. Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Det er krav om Uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

For bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav om uavhengig kontroll, dels for prosjektering og dels for utførelse.

Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutiner for kontrollområdet i sitt foretakssystem. For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering skal samsvare med kravene i byggteknisk forskrift (TEK10), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser.

KONTROLL AV UTFØRT KVALITETSSIKRING

Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler, slik det følger av Krav til bruk av styringssystem, jf. SAK10 kapittel 10.

KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings- og byggearbeidet.
Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.

EKSEMPEL I TILTAKSKLASSE 1 (ENEBOLIG)

I dette eksempelet tar vi for oss en vanlig enebolig i tiltaksklasse 1. Totalt 14 sjekkpunkter, oppdelt i tre for lufttetthet og 11 for våtrom.

LUFTETTHET

 1. Sjekk at det foreligger rutiner for kvalitetssikring av måling av lufttetthet.
  Kontroll av dokumentasjon. Sjekk at mottatt rutine er relevant for måling av lufttetthet og at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring (bruk av hjelpemidler). Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til SAK10 kap 10.Bestemmelse(r) i plan- og bygningsloven.
 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine.
  Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine (eks. sjekklister, måleprotokoll for lufttetthet, påtegning på tegning mm.). Ved avvik beskriv hva som er feil i henhold til rutine og SAK10 § 12-4 bokstav a).
 3. Sjekk at måleresultatene er i henhold til krav i TEK10.
  Sjekk at måleresultatene er dokumentert som angitt i rutinen og at måleresultatet er i henhold til forskriftskravet og/eller prosjekteringen. Innhent rapport av måleresultatet og kontroller måleresultatet. Ved avvik beskriv hva som er feil og vis til krav i TEK10  14-1og § 14-5.

VÅTROM

 1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring.
  Sjekk at innhentet rutine for kvalitetssikring er relevant for fuktsikring av våtrom (membran og slukarbeid). Samt at det fremgår krav til dokumentasjon av kvalitetssikring (sjekklister, fotodokumentasjon, påtegninger på tegninger mm.). Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til SAK10 kap 10.
 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine.
  Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine (eks. sjekklister, fotodokumentasjon, påtegning på tegning mm.). Ved avvik beskriv hva som er feil i henhold til rutine og SAK10 § 12-4 bokstav a).
 3. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for slukmansjett.
  Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevare (DOK)
 4. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for sluk.
  Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevare (DOK)
 5. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for membran.
  Ved avvik, beskriv hva som er er feil i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevare (DOK)
 6. Sjekk at det er samsvar mellom produksjonsunderlag på byggeplassen og mottatte tegningslister.
  Gjennomføres med stikkprøve, for å sjekke at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen. (eks; det kan vises til flere tegninger på tegningslisten, trenger ikke sjekke at alle er tilgjengelig men et utvalg av tegningene)Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til SAK10 § 5-5- bokstav b)
 7. Sjekk at sluk er plassert i plan og høyde som prosjektert.
  Sjekk at sluket er plassert riktig i forhold til prosjektering og produktdokumentasjon. Ved avvik, dokumenter med fotodokumentasjon og tegning dersom sluket er feil plassert. Beskriv hva som er feil i forhold til TEK10 § 13-20
 8. Sjekk at det er samsvar mellom spesifikasjonene av produktene, membran, slukmansjett og sluk og produktene som er benyttet.
  Er produktene som er blitt benyttet de samme som det er mottatt produktdokumentasjon for. Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til Forskrift om dokumentasjon av byggevare (DOK), vis til fotodokumentasjon og mottatt dokumentasjon for produkter.
 9. Foreta en visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
  Foreta en visuell kontroll om produktene membran, slukmansjett og sluk er benyttet korrekt i henhold til produktdokumentasjonen. Ved avvik, beskriv hva som er feil i henhold til krav.
 10. Synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygd cisterne.
  Utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje for innebygd cisterne. Ved avvik, beskriv hva som er feil og vis gjerne til fotodokumentasjon.
 11. Sjekk at resultatet av kvalitetssikringen stemmer med det som kan observeres på stedet.
  Må sjekkes på byggeplassen. Fremstår arbeidet som er utført uten åpenbare avvik. Ved avvik, beskriv åpenbare avvik, og vis til krav i TEK10.

Les mer om uavhengig kontroll hos direktoratet for byggkvalitet. Eller ta kontakt med oss i IrPa for ytterligere informasjon.