Vi har tidligere skrevet om energikrav som skulle komme, gjennom en artikkel her på IrPa sine sider. Da var forskriften ute til høring. Fra 1.Januar 2017 er overgangsperioden over og alle nye tiltak som søkes etter denne datoen må forholde seg til TEK 17. Det er flere forhold som er endret, denne artikkelen tar for seg energikravene.

Bygg står for 40% av energibruken i verden. Halvparten av dette går til oppvarming og kjøling. Det internasjonale Energibyrået (IEA) sier at opp mot 25% av energien vi bruker på oppvarming og kjøling av byggene våre lekker ut i utettheter. Det materialiserer seg i 5% av verdens energiforbruk.

Den viktigste innskjerpingen for bygningstekniske krav handler derfor om tetthet: Tetthet på 0,6 er lagt til grunn. For boliger er det en brøkdel av dagens krav på 2,5.

OPPSUMMERING TEK 17 OG ENERGIKRAV

I praksis betyr de nye energikrav til energirammer bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi. Den åpner opp for omfordeling i større grad enn tidligere.

BYGNINGENS ENERGIEFFEKTIVITET

 • Strengere energirammer gjelder for alle bygningskategorier
 • Minimumskravene er skjerpet for vinduer/dører og tetthet
 • De nye kravene tillater større vindusarealer og romsligere kuldebroverdier. Det er fortsatt mulig å kompensere dårligere kvaliteter på noen områder hvis andre områder er tilsvarende bedre.

BYGNINGENS ENERGIFORSYNING

 • Det er ikke tillatt å installere oljekjel/parafinbrenner/gassbrenner eller lignende som benytter fossilt brensel. Biobrensel er fortsatt tillatt.
 • Bygg over 1000 kvm må bygges med energifleksibelt varmesystem med lavtemperatur varmeløsning. I praksis vil dette ofte være vannbåren varme.
 • Småhus som for eksempel eneboliger, rekkehus, må ha skorstein. Det er ikke krav om vedovn eller lignende. Skorsteinskravet gjelder ikke hvis boligen har vannbåren varme eller er et passivhus (energiforbruk som et passivhus eller bedre).
 • De som produserer strøm på eiendommen kan få noe høyere energiramme.

NYE ENERGIRAMMER

Bygningskategori Dagens krav Fra 1 januar 2016
Småhus* 130 110
Boligblokk 115 95
Barnehage 140 135
Kontorbygning 150 115
Skolebygning 120 110
Universitet/høyskole 160 125
Sykehus** 300 225
Sykehjem** 215 195

TILTAKSMETODEN BESTÅR FOR BOLIGER

Kravene til energieffektivitet for boliger kan fortsatt oppfylles med ni energitiltak i stedet for å oppfylle kravet til energirammer. I praksis betyr det at du ikke trenger å beregne energiramme i henhold til standarden NS3031 hvis du følger energitiltakene.

Den viktigste innskjerpingen for bygningstekniske krav handler om tetthet: Tetthet på 0,6 er lagt til grunn for energirammene, og for tiltaksmetoden. For boliger er det en brøkdel av dagens krav på 2,5.

Flere av de andre energitiltakene er strengere enn i dagens forskrift – blant annet omfatter det U-verdi for gulv og vinduer, virkningsgrad for varmegjenvinner og SFP-faktor. To tiltak er blitt mindre strenge enn dagens byggtekniske forskrfit: vindusareal og normalisert kuldebroverdi.

Slik blir de nye energitiltakene:

Energitiltak TEK17 TEK10
1. U-verdi yttervegg [W/m2K] ≤ 0,18 samme
2. U-verdi tak [W/m2K] ≤ 0,13 samme
3. U-verdi gulv [W/m2K] ≤ 0,10 ≤ 0,15
4. U-verdi vinduer og dører [W/m2K] ≤ 0,8 ≤ 1,2
5. Andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA 25 % 20 %
6. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg ≥ 80 %, ≥ 70 %
7. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP-faktor, [kW/(m3/s)]): ≤ 1,5 ≤2,5 for boliger
8. Lekkasjetall ≤ 0,6 ≤ 2,5 for boliger
9. Normalisert kuldebroverdi:·      småhus·      boligblokk  ≤ 0,05≤ 0,07  ≤ 0,03≤ 0,06

SKJERPER MINIMUMSKRAVENE

Både med energitiltaksmetoden og energirammene kan du omfordele mellom ulike tiltak så lenge energirammen ikke øker – og så lenge du oppfyller minimumskravene. Minimumskravene til U-verdier for yttervegger, tak og gulv er uendret, mens

 • minimumskrav til U-verdier på vindu og dør skjerpes til 1,2 (W/m2K), og
 • minimumskrav til lekkasjetall skjerpes fra 3,0 til 1,5 luftveksling/time.

Myndighetene forsterker også kravet til å isolere rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varmesystem. Der er teksten endret fra bør til skal.  Dessuten slår de nye energikrav fast at ”Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard”.

TILLEGGSKRAV FOR ENERGIEFFEKTIV DRIFT

De nye energireglene innfører to nye krav for å legge til rette for mer energieffektiv drift:

 • Energibudsjett skal beregnes med reelle verdier for den konkrete bygningen, ikke bare med normerte verdier som i kontrollberegninger.
 • Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann.

ENERGIFORSYNING

De nye energikrav har viktige endringer for kravene til energiforsyning, blant annet:

 • Det er ikke tillatt å installere varmeløsninger for fossilt brensel.
 • Bygg under 1000 m2 kan bruke strøm til oppvarming.
 • Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein, men dette kravet gjelder ikke hvis
 1. boligen er utstyrt med vannbåren varme, eller
 2. årlig netto energibehov til oppvarming ikke er høyere enn energibehovet til passivhus ifølge standarden NS3700

Bygninger med over 1000 m2 oppvarmet BRA skal

 • ha ”energifleksible” varmesystemer
 • tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

Veilederen til dette punktet (§ 14-4, 2 ledd) ble endret 1 juli 2016, og sier nå at “Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014”.

Her finner du veiledningen til § 14-4 Krav til løsninger for energiforsyning 

FLERE UNNTAK

Bygg som produserer egen fornybar elektrisitet, får inntil 10 kWh/m2år høyere rammekrav. Forutsetningen er fornybar elektrisitetsproduksjon på minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Småboliger og andre bygg under 70 m2 får betydelige fritak fra kravene:

 • Frittstående bygning opp til 70 m2 må bare oppfylle generelle krav, minimumskrav til energieffektivitet og kravet om ikke å installere løsning for fossilt brensel.
 • Fritidsboliger under 70 m2 slipper alle energikrav

For fritidsboliger med areal mellom 70 og 150 m2 gjelder bare generelle krav (§14-1), minimumskrav til energieffektivitet og forbudet mot fossilt brensel.

Laftede boliger og bygg får fortsatt unntak fra energikravene, og må bare oppfylle enkelte minimumskrav. Disse minimumskravene er mindre strenge enn øvrige minimumskrav.

Endringene trådte i kraft 1 januar 2016. Søknader som kommer inn til kommunen før 1 januar 2017, kan følge dagens forskrift.

TRYKKTESTING AV BYGG

Dersom du har spørsmål rundt kravene eller trenger kontroll? Vi tar på oss alle typer oppdrag og størrelser bygg. Ta kontakt i dag så ser vi på ditt prosjekt.

 Informasjon og innhold til denne artikkelen er hentet fra DIBK og lavenergiprogrammet.