FRA 1.JULI 2015 KAN DU SETTE I GANG EN REKKE BYGGETILTAK UTEN Å SØKE.

Fra 1. juli kan du blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først.

Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Du må derfor undersøke hva du har lov å bygge på eiendommen din før du setter i gang

Du må selv å sørge for at det du ønsker å bygge er i tråd med lovverket. Husk at byggingen må følge alle lover og regler, og at det er ditt ansvar å sjekke at det ikke kommer i konflikt med kommunens arealplaner, vegloven eller annet regelverk. Dersom det er forhold i arealplan eller annet regelverk som legger hindringer for byggingen, vil denne allikevel ikke kunne bygges uten søknad til kommunen.

DETTE KAN DU BYGGE UTEN Å SØKE

  • Garasjen/bygget kan være inntil 50 kvadratmeter
  • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din
  • Garasjen kan ikke ha kjeller
  • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter
  • Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger
  • Når bygget er ferdig: Gi beskjed til kommunen når garasjen eller hageboden er ferdigbygd, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Les mer om uavhengig kontroll hos direktoratet for byggkvalitet.